دبيرستان غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، کوچه 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مجموعه تصاوير دانش آموزان در سال تحصيلي 97 - 96

تصاوير فعاليتهاي علمي ، فرهنگي و هنري انجام شده در مدرسه